หน้าแรก

บทนำ

แบบทดสอก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

ผู้จัดทำ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

relex


   เกี่ยวกับพันธุกรรม
   ความหมายของพันธุกรรม
   ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
   ความแปรผันทางพันธุกรรม
   โครโมโซม
   ยีน
   สารพันธุกรรม

   กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
   การค้นพบของเมนเดล
   การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
   การผ่าเหล่า

   ความผิดปกติทางพันธุกรรม
   ความผิดปกติโครโมโซมร่างกาย
   ความผิดปกติโครโมโซมเพศ
   โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 
   เทคโนโลยีทางชีวภาพ
   เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
   การโคลนนิ่ง

  ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ
   ด้านการแพทย์
   ด้านความยุติธรรม
   ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรคทางพันธุกรรม
โรคทางพันธุกรรม
หมายถึง โรคที่มีความผิดปกติขององค์ประกอบของจีน
และโครโมโซม ซึ่งจีนและโครโมโซมนี้เป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรม เมื่อมีความผิด ปกติเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์จากพ่อแม่สู่ลูกโดยตรง
ชนิดของโรคทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม จำแนกได้ 3 ชนิด คือ
       1. โรคทางพันธุกรรมที่เกิดความผิดปกติในการแบ่งตัวของโครโมโซม
ขณะกำลังเกิดการปฏิสนธิ หรือขณะที่ไข่และอสุจิผสมกันเป็นตัวอ่อนแล้ว
       2. โรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติในการเรียงตัวของโครโมโซม
       3. โรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติในการแยกคู่ของโครโมโซมในระหว่าง การแบ่งตัว

          

                                                     

โรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ โรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย ได้แก่
        1. โรคทาลัสซีเมีย(
Thalassemia  เป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติของสารสีแดงในเม็ด
เลือด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการโลหิตจางเรื้อรัง
 
เป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งที่มีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ทำให้ร่าง
กายสร้างเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะผิดปกติ จึงมีการแตกสลายเร็วกว่าที่ควร ทำให้มีอาการซีดเหลืองเรื้อรัง ผู้
ที่มีอาการแสดงของโรคนี้ จะต้องรับกรรมพันธุ์ที่ผิดปกติมาจากทั้งฝ่ายพ่อและแม่ (ซึ่งอาจไม่มีอาการแสดง)
 ถ้ารับจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว จะไม่มีอาการแสดง แต่จะมีกรรมพันธุ์ที่ผิดปกติอยู่ใน
ตัวและสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานต่อไป

   
           

เซลล์เม็ดเลือดแดงปกติ

  Alpha ทาลัสซีเมีย

                                                                              
                         
                                
Beta Thalassemia
 

        2. โรคฮีโมฟีเลีย  (Hemophilia)   เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเลือดออกไม่หยุดหรือหยุดยาก

 
       3. โรคดาว์นซินโดรม  (
Down syndrome)  เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เด็กจะมีอาการปัญญาอ่อน
 และ
หน้าตาดูแปลกไปจากปกติ มักพบในเด็กที่แม่ตั้งครรภ์เมื่ออายุเกิน 35 ปี

                
                                                       กลุ่มอาการ
ดาว์นซินโดรม

          นอกจากโรคที่พบได้บ่อยทั้ง 3 โรค ดังกล่าวแล้ว โรคทางพันธุกรรมยังมีอีก
หลายชนิดซึ่งแต่ละโรค
ล้วนทำให้เกิดความผิดปกติต่อมารดาโดยตรง บางโรคอาจทำให้คลอดยาก
มีภาวะแท้ง ภาวะแทรกซ้อน
ต่าง ๆ โรคหัวใจ เป็นต้น
โรคบางโรคยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์มีผลต่อการเจริญ ของ
เซลล์สมอง อาจทำให้ทารกตายในครรภ์หรือพิการแต่กำเนิดได้ วิธีการป้องกันโรค เหล่านี้
ไม่ให้เกิดขึ้นกับ
ทารกในครรภ์คือการปรึกษาแพทย์หรือรับการตรวจร่างกายทั้งสามีและภรรยา
ก่อนการตั้งครรภ์เสมอ
 

 

 

จัดทำโดยครูประยูร   พรหมสกุล   โรงเรียนบ้านศาลาใหม่