หน้าแรก

บทนำ

แบบทดสอก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

ผู้จัดทำ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

relex


   เกี่ยวกับพันธุกรรม
   ความหมายของพันธุกรรม
   ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
   ความแปรผันทางพันธุกรรม
   โครโมโซม
   ยีน
   สารพันธุกรรม

   กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
   การค้นพบของเมนเดล
   การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
   การผ่าเหล่า

   ความผิดปกติทางพันธุกรรม
   ความผิดปกติโครโมโซมร่างกาย
   ความผิดปกติโครโมโซมเพศ
   โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 
   เทคโนโลยีทางชีวภาพ
   เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
   การโคลนนิ่ง

  ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ
   ด้านการแพทย์
   ด้านความยุติธรรม
   ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ความแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation) 
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสปีชีส์เดียวกัน ย่อมมีลักษณะทางพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกันมากกว่าสิ่งมี
ชีวิตต่างสปีชีส์กัน หรือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีความแตก
ต่างกันน้อยกว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกกัน ความแตกต่างอันเนื่องจากมีลักษณะพันธุการรมแตกต่างกัน เรียกว่า ความแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation)

       1. ความผันแปรทางพันธุกรรม ที่ไม่ต่อเนื่อง(discontinuous variation) เป็นลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เกิดจากอิทธิพลของกรรมพันธุ์เพียงอย่างเดียว  เช่น
 มีลักยิ้ม-ไม่มีลักยิ้ม   มีติ่งหู-ไม่มีติ่งหู    ห่อลิ้นได้-ห่อลิ้นไม่ได้

                      

                            
       2.ความผันแปรทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่อง(continuous variation) เป็นลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างเด่นชัด  เช่นความสูง น้ำหนัก โครงร่าง สีผิว ซึ่งเป็นเกิดจาก
อิทธิพลของกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่นความสูง   ถ้าได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ  และมีการออกกำลังกายก็จะทำให้มีร่างกายสูงได้
 

                                          
                                            
ลักษณะความแปรผันต่อเนื่องของผลไม้ที่เก็บจากต้นเดียวกัน
                                                                            แต่คนละกิ่ง

 

 

จัดทำโดยครูประยูร   พรหมสกุล   โรงเรียนบ้านศาลาใหม่