หน้าแรก

บทนำ

แบบทดสอก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

ผู้จัดทำ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

relex


   เกี่ยวกับพันธุกรรม
   ความหมายของพันธุกรรม
   ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
   ความแปรผันทางพันธุกรรม
   โครโมโซม
   ยีน
   สารพันธุกรรม

   กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
   การค้นพบของเมนเดล
   การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
   การผ่าเหล่า

   ความผิดปกติทางพันธุกรรม
   ความผิดปกติโครโมโซมร่างกาย
   ความผิดปกติโครโมโซมเพศ
   โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 
   เทคโนโลยีทางชีวภาพ
   เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
   การโคลนนิ่ง

  ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ
   ด้านการแพทย์
   ด้านความยุติธรรม
   ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นพบของเมลเดล
         เมื่อปี  พ.. 2408 เกรเกอร์  โยฮัน เมนเดล  บาทหลวงชาว
ออสเตรียซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ ได้อธิบาย
ลักษณะบาประการของสิ่งมีชีวิต  ที่ปรากฏในรุ่นลูก  ซึ่งเกิดจากการถ่าย
ทอดลักษณะดังกล่าวจากพ่อแม่  ผ่านทางเซลสืบพันธ์
          
เมนเดลเมนเดลทำการทดลองจนประสบผลสำเร็จในการทดลองและ
ตั้งเป็นกฎเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่มา
ยังลูกหลานในชั่วต่อๆมาได้เนื่องจากสาเหตุสำคัญสองประการคือ
           เมนเดลรู้จักเลือกชนิดของพืชมาทำการทดลอง พืชที่เมนเดลใช้
ในการทดลองคือถั่วลันเตา (Pisum sativum) ซึ่งมีข้อดีในการศึกษา
ด้านพันธุศาสตร์หลายประการ เช่น
              1 เป็นพืชที่ผสมตัวเอง (self- fertilized) ซึ่งสามารถสร้างพันธุ์แท้ได้ง่าย หรือจะทำการผสมข้ามพันธุ์ (cross-fertilized) เพื่อสร้างลูกผสมก็ทำได้ง่ายโดยวิธีผสมโดยใช้มือช่วย (handpollination)
              2 เป็นพืชที่ปลูกง่าย ไม่ต้องทำนุบำรุงรักษามากนัก ใช้เวลาปลูกตั้งแต่ปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยวภายในหนึ่งฤดูปลูก (growing season) หรือประมาณ 3 เดือน เท่านั้น
และยังให้เมล็ดในปริมาณที่มากด้วย
              3 เป็นพืชที่ มีลักษณะทางพันธุกรรม ที่แตกต่างกันชัดเจนหลายลักษณะ ซึ่งในการทดลองดัง
กล่าว เมนเดลได้นำมาใช้ 7 ลักษณะด้วยกัน
การทดลองของเมนเดล
         
   1. เมนเดล ผสมต้นถั่วลันเตาจนได้พันธุ์บริสุทธิ์ทั้ง พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์
            2. เมนเดล นำต้นถั่วพันธุ์สูงเป็นพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์ มาผสมกับต้นถั่วพันธุ์เตี้ยซึ่งเป็นแม่พันธุ์หรือพ่อ
พันธุ์ เป็นการผสมข้ามต้นต่างลักษณะ
            3. เมนเดล นำต้นถั่วรุ่นที่สอง (F2) มาผสมพันธุ์กันเอง

สรุปผลการทดลองของเมนเดล
        
1. ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมความสูงของต้นถั่วมีลักษณะเด่น คือ ลักษณะลำต้นสูงกับลักษณะ
ด้อย คือ ลักษณะลำต้นเตี้ย ลักษณะทางพันธุกรรมของพ่อจะอยู่ในละอองเกสรตัวผู้ ของแม่จะอยู่ในรังไข่
 ลักษณะพันธุกรรมจึงถ่ายทอดถึงลูกหลานได้
            2. ลักษณะเด่นจะข่มลักษณะด้อยในรุ่นลูก (F1) จึงพบรุ่นลูกมีลักษณะเด่นหมด ทั้งนี้ภายในข้อจำกัด
พ่อและแม่ ต้องเป็นพันธุ์เด่นแท้และด้อยแท้
            3. ในชั่วรุ่นหลาน (F2) โดยปล่อยให้รุ่นลูก (F1) ผสมพันธุ์กันเองจะได้ลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยใน
อัตราส่วน 3 : 1

 
                     
ลักษณะต่าง ๆ ของถั่วลันเตาที่เมนเดล ใช้ในการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
        1. ลักษณะของเมล็ด - เมล็ดกลม และ เมล็ดย่น (round & wrinkled)
        2. สีของใบเลี้ยง - สีเหลือง และ สีเขียว (yellow & green)
        3. สีเปลือกเมล็ด - สีขาว และ สีเทา (white & gray)
        4. ลักษณะของฝัก - ฝักพอง และ ฝักแฟบ (full & constricted)
        5. ลักษณะสีของฝัก - สีเหลือง และ สีเขียว (yellow & green)
        6. ลักษณะตำแหน่งของฝัก-ด้านข้างลำต้น และปลายยอด (axial & terminal)
        7. ลักษณะความสูงของต้น - ต้นสูง และ ต้นเตี้ย (long & short)

      ยีนเด่น (Dominant)  คือ ยีนที่สามารถแสดงลักษณะนั้นออกมาได้   แม้มียีนเพียงยีนเดียว เช่น   ยีนผมหยิก
อยู่คู่กับยีนผม  เหยียด แต่แสดงลักษณะผมหยิกออกมา แสดงว่า ยีนผมหยิกเป็นยีนเด่น
      
ยีนด้อย  (Recessive)   คือ  ยีนที่สามารถแสดงลักษณะให้ปรากฏออกมาได้ก็ต่อเมื่อบนคู่ของโครโมโซม
นั้นปรากฏแต่ยีนด้อย     เช่น    การแสดงออกของลักษณะผมเหยียด   จะต้องมียีนผมเหยียดบนโครโมโซมทั้งคู่
 

 

จัดทำโดยครูประยูร   พรหมสกุล   โรงเรียนบ้านศาลาใหม่